Museum of Spiritual Culture

Museum of Spiritual Culture

The only museum in Kyrgyzstan, the halls of which are located in the mountain cave complex. The exposition presents religions and beliefs that have existed in the south of Kyrgyzstan for 3000 years.

The culture of pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz people is vividly presented.

Osh city, South slope of Sulaiman-Too,

Rushan-Unkur cave

Руханий маданият музейи

Кыргызстандагы жалгыз залдары тоодогу үңкүрлөр комплексинде жайгашкан музей. Экспозицияда Кыргызстандын түштүгүндө 3000 жылдан бери жашап келген диндер жана ишенимдер көрсөтүлгөн. Кыргыз элинин исламга чейинки ишенимдеринин маданияты ачык чагылдырылган

Ош ш., Сулайман-Тоосунун түштүк капталы,

Рушан-Уңкур

Музей Духовной культуры

Единственный музей в Кыргызстане, залы которого расположены в пещерном комплексе горы. Экспозиция представляет религии и верования, существовавшие на территории юга Кыргызстана на протяжении 3000 лет.

Ярко представлена культура доисламских верований кыргызского народа.

Г. Ош, Южный склон Сулайман-Тоо,

пещера Рушан-Ункур