Museum of History and Local Lore with. Nookat

Museum of History and Local Lore with. Nookat

The exposition of the museum is represented by artifacts found on the territory of the Nookat region. Despite the small exposition area, the carefully composed plot of the exposition and the richness of the exhibits should be noted.

The museum is open on demand, not all the time.

S. Eski-Nookat, Nookat district

Ноокат айылынын тарых жана жер таануу музейи

Музейдин экспозициясы Ноокат районунун аймагында табылган артефакттары менен көрсөтүлгөн. Экспозиция аянты чакан болгондугуна карабай, экспозициянын кылдаттык менен түзүлгөн сюжетин жана экспонаттарга байлыгын белгилеп кетүү керек.

Музей ар дайым ачык эмес, суроо-талап менен ачылат.

Эски-Ноокат айылы, Ноокат району

Историко-краеведческий музей с. Ноокат

Экспозиция музея представлена артефактами, обнаруженными на территории Ноокатского района. Несмотря на небольшую экспозиционную площадь следует отметить тщательно составленный сюжет экспозиции и богатство экспонатов.

Музей работает по требованию, не постоянно.

С. Эски-Ноокат, Ноокатский район