Museum of Fine Arts

Museum of Fine Arts

A small art museum located at the northeastern foot of Sulaiman-Too. The exposition is represented by works of local artists, sculptors, and artisan designers. The most striking are the works of Kyrgyz artists of the 60-70s of the XX century, as they reflect the reality of Kyrgyzstan of this period.

The museum regularly exhibits works by contemporary authors, and visitors can purchase them.

The entrance to the museum for tourists is 50 Kyrgyz soms.

St. Kol өnөrchүlөr,

Northeastern foot of Sulaiman-Too

Көркөм өнөр музейи

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этегинде жайгашкан чакан көркөм музейи. Экспозиция жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн, скульпторлордун жана кол өнөрчү-дизайнерлердин эмгектери менен көрсөтүлгөн. XX к 60-70-жж кыргыз сүрөтчүлөрдүн кол эмгеги эң көрүнүктүү, себеби ошол замандагы Кыргызстандын реалдуулугун чагылдырган.

Музейде заманбап авторлордун көргөзмөлөрү үзгүлтүксүз өтүп, көрүүчүлөр алардын эмгектерин сатып алууга болот. Туристтер үчүн музейге кирүү акысы 50 сом.

Кол өнөрчүлөр көч.,

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этеги

Музей изобразительных искусств

Небольшой художественный музей, расположившийся у северо-восточного подножья Сулайман-Тоо. Экспозиция представлена работами местных художников, скульпторов, дизайнеров-ремесленников. Самыми яркими являются работы кыргызских художников 60-70-х годов XX века, так как отражают действительность Кыргызстана данного периода.

В музее регулярно выставляются работы современных авторов, и посетители могут приобрести их.

Вход в музей для туристов составляет 50 кыргызских сомов.

Ул. Кол өнөрчүлөр,

Северо-восточное подножье Сулайман-Тоо