Mount Sulaiman-Too

Mount Sulaiman-Too

UNESCO site since 2009. The main attraction of Osh. Sacred center of priests-fire-worshipers (XIV-V centuries BC). The mountain is called the Stone Witness of Osh. On its slopes and at the foot, there are archaeological and architectural monuments covering a wide historical range, from the Neolithic era to the end of the 19th century. AD

On the southern and eastern slopes, there are rock carvings associated with the Cult of the Mountain and Fertility. They are the most ancient evidence of the history of worshiping Sulaiman-Too. Scientists attribute a significant part of the petroglyphs to the Late Bronze Age (XIII-V centuries BC).

Several ancient altars are located on the eastern and western slopes of the mountain.

On the southern slope of the first peak there is a natural Kamennaya polyclinic.

At the first peak of Buura-Too is the smallest and highest-located mosque in Osh - Takht-i-Suleiman.

Guided tours are recommended.

Osh city center

Сулайман-Тоосу

2009 жылдан бери ЮНЕСКО объекти.

Оштун эң атактуу жери. Отко сыйынган жрец- диний кызматкерлеринин сакралдуу, ыйык жери (б.з.ч. XIV-V кк). Тоону Оштун таш күбөсү деп аташат. Анын капталдарында жана этегинде неолит доорунан баштап б.э XIX к чейинки, тарыхтын чоң диапазонун камтыган, археологиялык жана архитектуралык эстеликтер жайгашкан. Түштүк жана чыгыш капталдарында Тоонун жана түшүмдүүлүк Культуна байланыштуу аскага чегилген сүрөттөр жайгашкан. Алар Сулайман-Тоо сыйынуу борбору болгондугунун байыркы далили. Илимпоздордун айтымында петроглифтердин олуттуу бөлүгү коло доорунун акырына таандык (б.з.ч XIII-V кк).

Тоонун чыгыш жана батыш капталдарында бир канча курмандык чалынуучу жерлер жайгашкан. Биринчи чокунун түштүк капталында табигый таш поликлиникасы бар.

Буура-Тоонун биринчи чокусунда эң кичинекей жана эң бийик жайгашкан мечит Тахт-и-Сулейман бар.

Экскурсияга гиддин коштоосунда чыгууну сунуштайбыз.

Ош шаарынын борбору

Гора Сулайман-Тоо

Объект ЮНЕСКО с 2009 года. Главная достопримечательность Оша. Сакральный центр жрецов-огнепоклонников (XIV-V вв. до н.э.). Гору называют Каменным свидетелем Оша. На ее склонах и у подножья расположены археологические и архитектурные памятники, охватывающие широкий исторический диапазон, от эпохи неолита до конца XIX в. н.э.

На южном и восточном склонах расположены наскальные изображения, связанные с Культом Горы и плодородия. Они являются наиболее древними свидетельствами истории почитания Сулайман-Тоо. Значительную часть петроглифов ученые относят к эпохе Поздней Бронзы (XIII-V вв. до н.э.).

На восточном и западном склонах горы расположено несколько древних жертвенников.

На южном склоне первой вершины – природная Каменная поликлиника.

На первой вершине Буура-Тоо расположена самая маленькая и самая высокорасположенная мечеть Оша - Тахт-и-Сулейман.

Рекомендуются экскурсии в сопровождении гида.

Центр г. Ош