Monument to Kurmanzhan Datka

Monument to Kurmanzhan Datka

Kurmanzhan Datka is a prominent political figure of the late 19th and early 20th centuries. The only woman in the history of the Kokand Khanate who received the title of Datka, ruler. She was the ruler of Alai. After the fall of the Kokand Khanate and the annexation of the southern Kyrgyz lands to the Russian Empire, she retained this title. She made a huge contribution to the development of peaceful relations between the Alai Kyrgyz and the Russian Empire. She enjoyed great respect and honor from the Russian government. She was awarded the emperor's personalized gold watch and a life-long state pension.

Курманжан Датканын эстелиги

Курманжан Датка XIX к аягындагы – ХХ к башындагы көрүнүктүү саясий ишмер. Кокон хандыгынын тарыхындагы датка – башкаруучу наамын алган жалгыз аял. Ал Алайдын башкаруучусу болгон. Кокон хандыгы кулап, түштүк кыргыз жерлери Россия империясына кошулгандан кийин да бул наамын сактап калган. Алай кыргыздары менен Россия империясынын ортосундагы тынчтык мамилелердин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Ал орус өкмөтүнүн сый-урматына ээ болгон.Императордун жеке алтын сааты жана өмүр бою берилүүчү мамлекеттик пенсиясы менен сыйланган.

Памятник Курманжан датке

Курманжан датка – видный политический деятель конца XIX- начала ХХ вв. Единственная женщина в истории Кокандского ханства, получившая титул датки, правительницы. Она была правительницей Алая. После падения Кокандского ханства и присоединения южно-кыргызских земель к Российской империи, сохранила этот титул. Внесла огромный вклад в развитие мирных отношений между алайскими кыргызами и Российской империей. Пользовалась огромным уважением и почетом у российского правительства. Была награждена именными золотыми часами императора и пожизненной государственной пенсией.