Memorial and pilgrimage complex "Imam Serakhsi"

Memorial and pilgrimage complex "Imam Serakhsi"

Monument to the history of the XI-XXI centuries.

Pilgrimage Center. The basis of the complex is the Gumbez of Imam Serakhsi, a famous jurist of the Turkic-Islamic world of the 11th century. the era of the Karakhanid rule, who was also engaged in mathematics, logic, philosophy, poetry. For political reasons, he spent 14 years in Uzgen's zindan. During his imprisonment, he dictated to his disciples his famous 30-volume book "Al-Mabsut", which later became the guide of many Islamic scholars. The original is kept in Turkey. Gumbez is made in the style of Samarkand and Bukhara religious buildings, which are not traditional for Fergana architecture. Today, a grandiose pilgrimage complex is being erected near the gumbez, including a mosque, a madrasah, a library, and a hotel for pilgrims.

G. Uzgen, locality Uch-Dobo.

«Имам Серахси» мемориалдык жана зыярат комплекси

XI-XXI кк тарыхый эстелиги

Зыярат борбору. Комплекстин негизин Караханиддер доорунун XI к түрк-ислам дүйнөсүнүн белгилүү укук таануучусу, ошондой эле математика, логика, философия жана поэзия менен алектенген Имам Серахсинин гүмбөзү түзөт. Саясий себептерден улам ал 14 жыл Өзгөндүн зынданында өткөрөт. Камакта жатканда өзүнүн шакирттерине кийинчерээк көптөгөн ислам аалымдарына жол көрсөткүч китеп болуп калган 30 томдон турган «Аль-Мабсут» китебин жат айтып берген. Түп нускасы Түркияда сакталат. Гүмбөз ферганалык архитектурасы үчүн салттуу эмес болгон Самарканд жана Бухара диний имараттардын стилинде жасалган. Бүгүнкү күндө гүмбөздүн жанына мечит, медресе, китепкана, зыяратчылар үчүн мейманканадан турган чоң комплекс курулууда.

Өзгөн ш, Үч-Дөбө.

Мемориально-паломнический комплекс «Имам Серахси»

Памятник истории XI-XXI вв.

Паломнический центр. Основу комплекса составляет Гумбез Имама Серахси, известного правоведа тюрко-исламского мира XI в. эпохи правления Караханидов, занимавшегося также математикой, логикой, философией, поэзией. По политическим причинам он провел 14 лет в зиндане Узгена. Во время заточения продиктовал своим ученикам свою знаменитую 30-томную книгу «Аль-Мабсут», позже ставшую руководством многих исламских ученых. Оригинал хранится в Турции. Гумбез выполнен в стиле самаркандских и бухарских культовых сооружений, не традиционных для ферганской архитектуры. Сегодня около гумбеза возводится грандиозный паломнический комплекс, включающий мечеть, медресе, библиотеку, гостиницу для паломников.

Г. Узген, местность Уч-Добо