Mausoleum of Asaf ibn Burhiya

Mausoleum of Asaf ibn Burhiya

Part of the 18th century complex. Asaf ibn Burhiya, including a mosque and a mausoleum. Named for the vizier of Solomon, Asaf ibn Barakhiyah. According to popular legends, he bequeathed himself to be buried at the foot of this mountain.

The existing building of the mausoleum was built in the 18th-19th centuries. in the traditions of the Fergana architectural and construction school. In fact, the mausoleum has a deeper history dating back to the 11th century. The name of the person in whose honor the mausoleum was built has been lost.

Асаф ибн Бурхия мавзолейи

XVIIIк калган мечит жана мавзолейди камтыган Асаф ибн Бурхия комплексинин бир бөлүгү. Асаф ибн Барахий аттуу Соломон визиринин атына коюлган. Элдик уламыштар боюнча ал керээзинде денеси ушул тоонун этегинде коюлушун айткан..

Күзбөздүн азыркы имараты ферганалык архитектура-курулуш салттарында XVIII-XIX кк курулган

Мавзолейдин узун бир тарыхы бар, тамыры XI кк чейин созулган.

Ош ш.,

Сулайман-Тоонун түштүк-чыгыш этеги

Мавзолей Асаф ибн Бурхия

Часть комплекса XVIIIв. Асаф ибн Бурхия, включающего мечеть и мавзолей. Назван по имени визиря Соломона, Асафа ибн Барахии. По народным преданиям, он завещал себя похоронить у подножья этой горы.

Существующее здание мавзолея построено в XVIII-XIX вв. в традициях ферганской архитектурно-строительной школы. На самом деле, мавзолей имеет более глубокую историю, уходящую корнями в XI в. Имя человека, в честь которого был построен мавзолей, утрачено.

Г. Ош, Юго-восточное подножье Сулайман-Тоо