Gumbez Burkhaniddin Kilich

Gumbez Burkhaniddin Kilich

Monument to the history of the XIII-XIV centuries. Gumbez. The main mazar of Burkhaniddin Kilich, ranked among the saints in the Islamic world. This is a historical figure of the XIV century. and at the same time a semi-mythical hero. In Uzgen, a legend is associated with his name that he saved the inhabitants of the city from the dragon, which annually absorbs human sacrifices. For a long time, at the entrance to Uzgen, on the site of the present monument to Manas, there was a monument to Burkhaniddin Kylych. Today the place of his burial is a pilgrimage center.

G. Uzgen, cemetery on the right bank of the river. Kara-Darya

Бурханиддин Кылычтын гүмбөзү

XIII-XIV тарыхый эстелиги. Гүмбөз. Ислам дүйнөсүндөгү олуялардын катарына кирген Бурханиддин Кылычтын мазары. XIV к тарыхый инсаны жана ошол эле учурда мифологиялык каарман. Өзгөндө анын ысымы менен жыл сайын адамдарды курмандыкка жутуп турган ажыдаардан сактап калган деген уламышты байланыштырышат. Узак убакыт бою Өзгөндүн кире беришинде, азыркы Манастын ордунда Бурханиддин Кылычтын эстелиги турган. Бүгүн анын сөөгү коюлган жер зыярат борбору болуп каган

Өзгөн, Кара-Дарыянын оң өйүзүндөгү мазар

Гумбез Бурханиддина Кылыча

Памятник истории XIII-XIV в. Гумбез. Основной мазар Бурханиддина Кылыча, причисленного в исламском мире к святым. Это историческая личность XIV в. и одновременно полумифический герой. В Узгене с его именем связывают предание о том, что он спас жителей города от дракона, ежегодно поглощающего человеческие жертвы. Долгое время на въезде в Узген на месте нынешнего памятника Манасу стоял памятник Бурханиддину Кылычу. Сегодня место его захоронения является паломническим центром

г. Узген, кладбище на правом берегу р. Кара-Дарья