Garrison fortress

Garrison fortress

By the 80s of the XIX century, the construction of a new, European part of the city began on the suburban lands bought by the Russian Empire from the local government in the southern part of Osh. The garrison fortress was erected first. During the First World War, in addition to the active troops, prisoners of war of the Austro-Hungarian army were kept on the territory of the fortress. In the 20s of the twentieth century, M.V. Frunze, a prominent military leader of the period of the civil war, acted in it. On the wall of one of the barracks, there is an order of J.V. Stalin, carved on the wall, dated 1943. In 1978, the first battalion was sent from it to the USSR, which was part of the limited contingent of Soviet troops in Afghanistan. The fortress has retained its layout and in some of the barracks - the original interior: huge ovens that heated the barracks. The ceiling, lined with reeds, has been preserved.

St. Amatova (formerly Lomonosov) / st. Kurmanzhan Datki

Гарнизон чеби

XIX к 80-ж Орус империясы тарабынан жергиликтүү бийликтен сатып алынган Ош шаарынын түштүк четиндеги жерлерде шаардын жаңы, европалык бөлүгү курулуп баштайт. Биринчи кезекте гарнизондук чеби тургузулат.Биринчи дүйнөлүк согуш маалында чептин аймагында кызмат өтүп жаткан аскерлерден сырткары автстро-венгриянын армиясынын туткундары кармалган.

ХХ-к 20-жж чепте жарандык согуш мезгилинин көрүнүктүү аскер башчысы М.В.Фрунзе чыгып сүйлөгөн. Казармалардын биринин дубалында 1943-жж И.В.Сталиндин буйругу чегилген жазуу сакталып калган. 1978-ж андан Ооганстандагы советтердин чектелген контингентине кирген ССРдин биринчи батальону жөнөтүлгөн. Чеп планын, кээ бир казармаларда баштапкы интерьерин да сактап калган:казарманы ысытуучу чоң мештер. Камыш менен капталган шып да сакталып калган.

Аматова көч. (мурунку Ломоносов)/ Курманжан Датка көч.

Гарнизонная крепость

К 80-м годам XIX века на выкупленной Российской империей у местного управления пригородных земель в южной части Оша начинается строительство новой, европейской части города. Первой возведена гарнизонная крепость. Во времена первой мировой войны на территории крепости, помимо действующих войск, содержались военнопленные австро-венгерской армии. В 20-е годы ХХ века в ней выступал М.В.Фрунзе, видный военачальник периода гражданской войны. На стене одной из казарм сохранился высеченный на стене приказ И.В.Сталина, датируемый 1943гг. В 1978 году из нее был отправлен первый в СССР батальон, входящий в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Крепость сохранила свою планировку и в некоторых казармах- первоначальный интерьер: огромные печи, которые отапливали казармы. Сохранился потолок, подбитый камышом.

Ул. Аматова (бывш. Ломоносова)/ ул. Курманжан датки