Central bazaar

Central bazaar

The main ancient attribute of Osh as a trading city on the Great Silk Road. The oldest surviving bazaar on the territory of Kyrgyzstan since the time of the Great Silk Road. A classic example of the Central Asian indoor market of the "team" type. Of interest are handicraft, ethnographic, meat and fruit rows. The bazaar is described in many works of researchers and ancient travelers. For 2000 years this bazaar has not changed its location, only changing its size. Today it is one of the largest bazaars in Kyrgyzstan. The length of the main street of the bazaar, located on the left bank of the Ak-Buura river, is 2 kilometers.

Osh city, st. Bazaar, left bank of the river. Ak-Buura

Борбордук базар

Улуу Жибек Жолунун боюнда жайгашкан соода борбору болгон Оштун негизги атрибуту. Улуу Жибек Жолунун заманынан бери сакталып калган Кыргызстандын территориясындагы эң байыркы базар болуп саналат. “Тим” түрүндөгү ортоазиянын үстү жабылган базардын классикалык үлгүсү. Кол өнөрчүлүк, этнографиялык, эт жана мөмө-жемиш катарлары кызыктырат. Базар көптөгөн изилдөөчүлөрдүн жана илгерки саякатчылардын кол жазмаларында сүрөттөлгөн. 2000 жылдын арасында базар ордун алмаштырган эмес, аянты гана өзгөрүлүп турган. Бүгүнкү күндөрү Кыргызстандын эң ири базары. Ак-бууранын сол өйүзүндө жайгашкан бул базардын узундугу 2 километр.

Ош ш., Базарная көч,

Ак-Бууранын сол өйүзү

Центральный базар

Главный древний атрибут Оша, как торгового города на Великом Шелковом Пути. Самый древний, из сохранившихся базаров на территории Кыргызстана со времен Великого Шелкового Пути. Классический образец среднеазиатского крытого рынка типа «тим». Интерес представляют ремесленные, этнографические, мясные, фруктовые ряды. Базар описывается во многих трудах исследователей и древних путешественников. На протяжении 2000 лет этот базар не меняет своего местоположения, меняя лишь размеры. Сегодня это – один из крупнейших базаров Кыргызстана. Протяженность главной улицы базара, расположенной на левом берегу реки Ак-Буура, составляет 2 километра.

Г. Ош, Ул. Базарная,

левый берег р. Ак-Буура